ĐỀ TOÁN

(Đề 1)

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 3/7 : 3 + 5 x 2/7 =                                             b) 9/5 - (3/4 - 1/9) =


Bài 2. Tìm X:

a) 4/7 + x = 7/8 -1/4                                             b) x/30 =2/5


Bài 3. Tìm 7 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 2875 ?


Bài 4. An thực hiện một phép nhân có thừa số thứ hai là 36, do sơ ý nên An đã viết tích riêng

thẳng cột như phép cộng nên được kết quả sai là 3258. Tìm tích đúng của phép nhân?


Bài 5. Một hình chữ nhật có chu vi là 56 cm. Nếu bớt chiều dài 4cm và thêm vào chiều rộng 4

cm thì trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó?


ĐÁP ÁN

Bài 1 (2đ): đúng mỗi bài cho 1đ. 

a) 11/7                                                      b) 209/180


Bài 2 (2đ): đúng mỗi bài cho 1đ. 

a) X = 3/56                                               b) X = 12


Bài 3 (2đ): 7 số lẻ cần tìm có trung bình cộng là số chính giữa là 2875. Vậy các số đó là: 2869;

2871 ; 2873; 2875; 2877; 2879; 2881.


Bài 4 (2đ): Do viết tích riêng thẳng cột như phép cộng nên tích sai sẽ là 3 + 6 = 9 lần thừa số

thư nhất. Vậy thừa số thư nhất là: 3258 : 9 = 362.

Tích đúng cần tìm là: 362 x 36 = 13 032


Bài 5 (2đ): Khi bớt chiều dài 4cm và thêm vào chiều rộng 4cm thì chu vi vẫn không thay đổi.

Suy ra cạnh hình vuông là: 56 : 4 = 14( cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 14 + 4 = 18 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 14 -4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 18 x 10 = 180 (cm2)


BA MẸ ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CẨM NANG ÔN TẬP TẠI NHÀ VÀ NHẬN BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ CHO CON TẠI ĐÂY]