Trong bài viết ngày hôm nay, HOCMAI Tiểu học sẽ chia sẻ đề thi học kỳ I môn Tiếng Anh có đáp án kèm theo. Các em học sinh hãy cùng in đề và nghiêm túc làm bài sau đó kiểm tra đáp án nhé. 

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 4


Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (2,5 điểm).

A. rubber         B. plane             C. badminton

D. cooking       E. watch TV       F. Maths


Bài 2. Đọc đoạn văn sau và điền vào câu đúng (T) hoặc sai (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping.

Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.


Điền vào câu đúng (T) hoặc sai (F) 

1. We are doing exercise in the school gym. ->

2. Phong is skipping. ->

3. Linda and Peter are playing badminton. ->

4. Nam and Tom are skipping. ->

5. Quan and Peter are playing table tennis. -> 


Bài 3. Đọc và nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?  A. I can play volleyball
2. What day is it today? B. I watched
3. What can you do C. I'm from Japan.
4. What's he doing? D. It's Wednesday.
5. What did you do yesterday? E. He's painting a mask.


Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (2,5 điểm).

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------
5. like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN: 

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,5 điểm/ câu.

Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.

Viết sai chính tả từ 3 trở lên không cho điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects do you have today?

5. I like flying a kite.


Trên đây là đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh, các em học sinh hãy làm bài nghiêm túc để xem mình được bao nhiêu điểm từ đó có thể lên kế hoạch ôn tập hợp lý nhé.

 BA MẸ ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC GIỎI CHO CON

NGAY TẠI ĐÂY.